i ! i
Biogas i naturgasnettet
Biogas af husdyrgødning og andre organiske restprodukter er CO2-neutral energi med mange fordele. 

Kontakt os på gasnet@gasnet.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne for at få din biogas i naturgasnettet. 

Her kan biogassen bruges

Biogassen har mange anvendelsesmuligheder: som brændsel til el- og varmeproduktion, som brændsel til individuelle gasfyr eller gasvarmepumper, til procesformål i industrien og som brændstof i biler, busser og skibe. 

Den bedste anvendelse af biogassen får vi ved at sende den ud i det vidtforgrenede naturgasnet, så den kan bruges dér, hvor den gør mest gavn. 

Masser af miljøfordele

Biogas giver også væsentlige miljøfordele. De kraftige drivhusgasser metan og lattergas opsamles og udnyttes, frem for at stige til vejrs når husdyrgødning spredes på marken. 

Herudover er afgasset gylle/biomasse et bedre gødningsprodukt, som lettere optages af planterne. Herved mindskes udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. 

Læg hertil, at afgasset gylle lugter mindre. 

Der er gang i biogasproduktionen

Der er for alvor kommet gang i biogasproduktionen herhjemme. Fra 2014-2017 er produktionen af biogas steget lige så meget som i de foregående 30 år. I 2018 vil andelen af biogas i naturgasnettet nå 11 %. Allerede i 2030 er der potentiale til, at grøn gas kan dække over halvdelen af Danmarks samlede gasforbrug. I 2035 kan vi producere 20 mia. kWh, som vil kunne dække hele Danmarks gasforbrug. 

Oprensning af biogas

For at kunne distribueres i naturgasnettet skal biogassen igennem en renseproces (opgradering), hvor bl.a. CO2 og svovl fjernes fra gassen. Dermed ender man med gas med de samme egenskaber som naturgas. 

Der findes forskellige teknologier til opgradering. De mest almindelige er at ’vaske’ biogassen i et vand- eller aminbaseret anlæg, eller at filtrere biogassen i et membrananlæg. 

Tilskud til biogas

De gældende tilskudsregler kan ses herunder. Fra 2020 kommer der en ny ordning med et lavere støtteniveau, som vi endnu ikke kender i detaljer.

Tilskudsregler 

     
   kr./GJ øre/kWh  øre/m3 biogas (CH4) 
Opgraderet biogas til naturgasnettet  79 28,44 284,40
 Alle anvendelser (1) 26 9,36  93,60 
 Alle anvendendelser (2) 10 3,60 36
 Samlet til opgraderet biogas 115  41,40  414 

(1) Reguleres ved stigende gaspriser
(2) Aftrappes årligt med 2 k./GJ fra 2016-2020 

     

Biogasproducenternes økonomi

 
   
     øre/m3 biogas
 Samlet tilskud     414
 + værdi af biogassen    192,20
 + værdi af certifikater    varierer
 - omkostninger til opgradering og injektion    varierer
 I alt     510-560
     

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114