i ! i
Her finder du en oversigt over vores gebyrer og priser for forskellige ydelser og services.

Gebyrer for manglende eller for sen betaling

Bliver en regning ikke betalt til tiden, vil vi sende to rykkere og derefter eventuelt lukke for gastilførelsen, hvis regningen fortsat ikke er blevet betalt

   Ekskl. moms Inkl. moms
1. og 2 rykker 100 kr. Momsfrit
Lukning og restance 375 kr.  Momsfrit
Inkassovarsel  100 kr.  Momsfrit
Genåbning 300 kr.  375 kr.
Besøg ved restance 375 kr.  Momsfrit
Betalingsaftale 100 kr.  Momsfrit

Restancer bliver pålagt morarenter efter Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg i henhold til renteloven, pt. et tillæg på 8 % p.a.

Betaling når vi kører forgæves

Såfremt HMN GasNet – til trods for en klar aftale – må køre forgæves i forbindelse med etablering, omlægning eller fjernelse af stikledning og lignende, opkræves en betaling herfor.

   Ekskl. moms Inkl. moms
Betaling forgæves kørsel 720 kr. 900 kr

Betaling for tegning over eller påvisning af gasledning

   Ekskl. moms Inkl. moms
Tegning over gasledning Gratis
Påvisning af stikledning (pr. stik) 720 kr.  900 kr.
Påvisning af distributionsnet (0-100 m) - pr. bestilling 1.120 kr.  1.400 kr.
Påvisning af distributionsnet (over 100 m) - pr. bestilling Efter regning 

Påvisning af fordelingsledninger sker (normalt) uden beregning.

Betaling for midlertidigt at få fjernet og efterfølgende retableret gasmåler

I forbindelse med eksempelvis ombygning kan det være nødvendigt at nedtage måleren midlertidigt. For villakunde-målere (G1,6 - G4) er der en fast pris, mens nedtagning og genopsætning af øvrige målere sker efter regning.

   Ekskl. moms Inkl. moms
Nedtagning af måler, G1,6-G4 300 kr. 375 kr
Genopsætning af måler, G1,6-G4 300 kr. 375 kr

Betaling for at få opsat et fritstående målerskab

Normalt opsættes målere på ydersiden af husmuren. Under visse betingelser kan mindre målere opsættes fristående mod betaling af omkostninger forbundet med det

   Ekskl. moms Inkl. moms
Opsætning af fritstående målerskab 2.000 kr. 2.500 kr

Betaling for at blive koblet fra gasnettet

Såfremt en forbruger overgår til anden varmeforsyning eller af en anden årsag ikke har aftaget naturgas i et år eller mere, kan HMN GasNet kræve gasforsyningen til målerstedet afbrudt med det samme og gasforsyningsanlægget fjernet.

   Ekskl. moms Inkl. moms
A-stik (max. effekt 135 kW )
HMN GasNet udfører grave- og reetableringsarbejde 6.560 kr.  8.200 kr.
Entreprenør forestår jordarbejdet efter nærmere aftale 4.320 kr.  5.400 kr.
B-stik(effekt større end 135 kW)/samtidig konvertering af flere A-stik Efter tilbud

Gebyret opkræves på det tidspunkt, hvor den faktiske frakobling finder sted. Gebyret dækker følgende ydelser:

 • Opgravning, hvor stikledningen er tilkoblet gasledningen. 
 • Afbrydelse af stikledningen fra gadeledning. 
 • Efterfølgende retablering inkl. lægning af fliser/asfaltretablering ved gadeledning. 
 • Fjernelse af måler og regulator ved hus, herunder tilhørende skab. 
 • Afskæring af opføringsrør ved hus lige under jordoverfladen.

Gasrøret mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke, ligesom HMN GasNet ikke foretager retablering af kundens ejendom eller haveareal, som f.eks. huller i murværk, manglende fliser/asfalt under gasskab. m.v.

Såfremt kunden selv eller fjernvarmeselskabet forestår gravning og retablering, reduceres prisen. Det er dog en forudsætning, at entreprenøren, der forestår gravningen, har de fornødne uddannelser, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 30. april 1980, og har fået en gravetilladelse hos vejmyndigheden.

Gebyr for manglende eller for sen årsaflæsning

Modtager vi ikke årsaflæsningen til tiden, sender vi først en rykker. Modtager vi fortsat ikke en aflæsning, vil vi foretage en kontrolaflæsning.

   Ekskl. moms Inkl. moms
Rykker for selvaflæsningskort 65 kr. 81,25 kr.
Kontrolaflæsning ved manglende aflæsning 270 kr.  337,50 kr

Betaling for at ændre fra indendørs til udendørs gasmåler

Ønskes en eksisterende indendørs måler (op til G4) flyttet til en udendørs placering, udfører HMN GasNet dette arbejde mod betaling.

Pr. måler  Ekskl. moms Inkl. moms 
Uden jordarbejde  2.400 kr. 3.000 kr.
Inkl. ændring af stik i jord  6.560 kr. 8.200 kr.

Betaling for at få omlagt eller ændret sin stikledning

Omlægning/ændring af stikledninger (A-stik - effekt < 135 kW) udføres af HMN GasNet til en fast pris, medmindre omlægningen er særligt byrdefuld. Omlægning inkluderer eventuel flytning af måler.

   Ekskl. moms Inkl. moms
A-stik (HMN GasNet forestår jordarbejde) 6.560 kr./stik 8.200 kr./stik
A-stik (Kunden/entreprenør forestår jordarbejde) 4.320 kr./stik 5.400 kr./stik
B-stik Særskilt aftale

Hvis omlægningen er særlig byrdefuld, udføres arbejdet efter regning.

Betaling for midlertidigt at få fjernet og efterfølgende retableret stikledning

Skal stikledningen midlertidig afbrydes for senere at blive tilsluttet et andet sted på grunden/bygningen, opkræver HMN GasNet følgende betaling (gældende for A-stik - effekt <135 kW):

   Ekskl. moms Inkl. moms
A-stik (HMN GasNet forestår jordarbejde) 12.000 kr./stik 15.000 kr./stik
A-stik (Kunden/entreprenør forestår jordarbejde) 9.920 kr./stik 12.400 kr./stik
B-stik Særskilt aftale

Betaling for kontrol af gasmåler

Forbrugeren, gasleverandøren og HMN GasNet kan kræve, at gasmåleren kontrolleres på et akkrediteret kalibreringsinstitut. Viser resultatet, at tolerancegrænsen overstiger den tilladte grænse på +/- 3%, i henhold til distributionsbetingelserne, dækkes omkostningerne af HMN GasNet. Viser resultatet, at tolerancegrænsen ikke overstiger den tilladte grænse, betales omkostningerne af igangsætteren.

 Ekskl. moms  Inkl. moms
Målerstørrelse G1,6-G25 (inkl. kalibrering)     800 kr. 1.000 kr. 
Øvrige målere  Efter regning
Nye kunder

Betaling for stikledning

Ønsker du at få lagt en gasledning ind til huset, skal du udfylde en tilslutningsaftale og sende den ind til os.

   Ekskl. moms Inkl. moms
Stikledning med et årsforbrug under 6.000 m3 (pr. stik) 12.000 kr. 15.000 kr
A-stik (max. effekt 135 kW årsforbrug > 6.000 m3) Kontakt os for en konkret beregning
B-stik med en effekt > 135 kW Kontakt os for en konkret beregning
Uden for gasforsyningsområder skal vi foretage en beregning af prisen, hvis stikledningen skal være længere end 50 meter.

Stikledningslængde over 50 meter 160 kr./m 200 kr./m

Såfremt anvendelsen af naturgas ikke er til almindelig opvarmning, men alene til andre naturgasforbrugende apparater (komfur, grill, pejs m.v.), betaler kunden de faktiske omkostninger ved anlæg af stikledningen. Kontakt vores Kundeservice for en uforpligtende beregning

Betaling for at få etableret et hastestik

Normalt tager det 6-8 uger at få etableret en stikledning. Er der behov for en hurtigere etablering, og har vi mulighed for at ændre i vores planlægning, kan stiketableringen fremskyndes.

   Ekskl. moms Inkl. moms
Etablering af hastestik (gælder kun A-stik 2.000 kr. 2.500 kr.
Erhverv

Betaling for at få etableret fjernaflæsning af målersteder med et forbrug på mellem 20.000 og 300.000 Nm3 (kun erhverv)

Forbrugssteder med årsforbrug over 300.000 m3 fjernaflæses, idet de er timeaflæste efter gasmarkedets regler.

Forbrugere, der aktuelt er fjernaflæste, men hvor årsforbruget i to på hinanden følgende år har været under 300.000 m3, overgår til at være ikke-timeaflæste, hvis HMN GasNet skønner, at ændringen er permanent. Mod et gebyr kan forbrugeren vedblive med at være fjern- og timeaflæst.

Forbrugssteder med årsforbrug mellem 20.000 og 300.000 m3 og som ikke aktuelt er fjernaflæste, kan fjernaflæses - og være timeaflæste mod betaling af et gebyr.

Forbrugeren skal selv levere 230 V strømforsyning afsluttet med nøgleafbryder.

Udstyret ejes og vedligeholdes af HMN GasNet. Priserne inkluderer opsætningsudgift og samtlige driftsudgifter i udstyrets levetid.

Gebyr pr. måned Ekskl. moms Inkl. moms
Gasmålesystem med konverteringsudstyr 432,00 kr. 540,00 kr.
Gasmålesystem med bælggasmåler 344,00 kr. 430,00 kr.

Betaling for udtræk af historiske forbrugsdata (kun timeaflæste forbrugere)

Det er muligt at få et udtræk af historiske timeforbrugsdata fra egne målersteder for de seneste to år. Fremsendelse af data til andre parter kræver fuldmagt fra kunden. Priserne gælder pr. fremsendelse.

Ekskl. moms Inkl. moms
Startgebyr inkl. 1. målersted for data i op til to år 780,00 kr. 975,00 kr.
Pr. efterfølgende målersted for data i op til to år 145,00 kr. 181,25 kr.

Betaling for to leverandører til én gasmåler (kun erhverv)

Hvis I ønsker to leverandører til et målersted, skal I indgå en særlig aftale med HMN GasNet.

I aftaler bl.a., hvilke principper HMN GasNet skal anvende, når virksomhedens målte gasforbrug skal fordeles på de to leverandører. Ved to leverandører til et målersted er det virksomheden, som bestemmer, hvordan gasforbruget skal fordeles mellem de to leverandører, og det er jeres ansvar at sikre, at leverandørerne bestiller gas i overensstemmelse med, hvordan I ønsker gasforbruget fordelt.

HMN GasNet aflæser forbruget som normalt fra de timeaflæste målersteder og fordeler det målte forbrug på hvert målersted i overensstemmelse med jeres anvisninger.

Der er mulighed for følgende fordelinger af forbruget på de to gasleverandører:

 • Fast fordeling i hele aftaleperioden.
 • Daglig indmelding af fordeling for næste gasdøgn.
 • Ugentlig indmelding af fordeling for næste uge.
 • Månedlig indmelding af fordeling for næste måned.
Pr. måned  Ekskl. moms Inkl. moms 
Fast fordeling i hele perioden (>1 måned) 393 kr.  491,25 kr.
Daglig tilpasning af fordelingen 1.844 kr.  2.305 kr. 
Ugentlig tilpasning af fordelingen 605 kr.  756,25 kr. 
Månedlig tilpasning af fordelingen 485 kr.  606,25 kr. 

Betaling for at få forbrugsdata på e-mail (kun timeaflæste forbrugere)

Timeaflæste kunder kan få timedata leveret via mail. Data leveres som hovedregel som vedhæftet tekstfil. Der kan leveres timeforbrugsdata i Nm3 (normalkubikmeter), m3 (målerkubikmeter) eller kWh (energi). Filen kan let importeres til regneark ved hjælp af guide. De fremsendte data vil som udgangspunkt være at betragte som uvaliderede, svarende til de data, der dagligt udveksles mellem gasmarkedets aktører.

Ud over den gratis adgang til forbrugsdata via MIV er der mulighed for mod gebyr at få tilsendt data via mail for egne timeaflæste målesteder. Data kan leveres med følgende frekvenser:

 • dagligt (fil med 24 timeværdier dagen efter gasdøgnets ophør)
 • ugentligt (fil med alle ugens timeværdier efter ugens afslutning)
 • månedligt (fil med alle månedens værdier efter månedens afslutning).
Årlig betaling Ekskl. moms Inkl. moms
1. målersted, sendt hver dag 2.900,00 kr. 3.625,00 kr.
Pr. efterfølgende målersted 2.356,00 kr. 2.945,00 kr.
1. målersted, sendt hver uge 1.996,00 kr. 2.495,00 kr.
Pr. efterfølgende målersted 1.450,00 kr. 1.812,50 kr.
1. målersted, sendt hver måned 1.270,00 kr. 1.587,50 kr.
Pr. efterfølgende målersted    725,00 kr.    906,25 kr.

Betaling for at få etableret signaler eller pulser fra gasmålesystem til forbrugerens anlæg (kun erhverv)

Hvis gasmålesystemet har indbygget pulsudgang eller er forberedt herfor, kan forbindelse umiddelbart etableres. Alternativt skal måleren udskiftes. Udgiften til målerudskiftning eller montering af pulsgiver afholdes af kunden efter nedenstående priser. Såfremt bælggasmåleren er forsynet med pulsudgang, kan denne benyttes gratis.

Betaling pr. måler Ekskl. moms Inkl. moms
Udskiftning af måler
- G4 2.800,00 kr. 3.500,00 kr.
- G6 3.065,00 kr.  3.831,25 kr.
- G10 5.793,00 kr. 7.241,25 kr.
- G16 5.793,00 kr. 7.241,25 kr
- G25 6.043,00 kr. 7.553,75 kr.
Montering af pulsgiver 1.918,00 kr. 2.397,50 kr.
Montering af pulsudgangskort (fjernaflæste) 3.137,00 kr. 3.921,25 kr.
Tilslutning af kundens kabel
- digitale signaler 1.700,00 kr. 2.125,00 kr.
- analoge signaler * 2.700,00 kr. 3.375,00 kr.

*) Kræver, at måleren har HF-transmitter, og at konverteringsudstyret understøtter analoge signaler

Hvis det ved udkald konstateres, at fejlbehæftede eller manglende signaler skyldes fejl i kundens anlæg, betales udkald efter medgået tid til gældende timesats.

Ved fejl ved de af HMN GasNet eftermonterede/udskiftede komponenter foretages fejlretning uden beregning i en garantiperiode på 2 år. Udbedring af efterfølgende fejl betales af kunden efter regning.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114