Månedsaflæste kunder

Distributionsselskabet aflæser månedens forbrug og sender aflæsningen til gasleverandøren. Grundlaget for den månedlige fakturering af kunden er således identisk for gasleverandør og distributionsselskab.

Grundlaget for gasleverandørens afregning i engrosmarkedet baseres dels på residualforbruget i distributionsområdet og dels på det forventede årsforbrug for de månedsaflæste kunder. HMN GasNet reviderer det forventede årsforbrug på månedsaflæste målersteder én gang årligt i forbindelse med årsopgørelsen. Tidspunktet for årsopgørelsen fremgår af stamdata for målerstedet.

Hvis forbruget på det månedsaflæste målersted og residualforbruget udvikler sig forskelligt hen over året, opstår der måned for måned nogle differencer mellem de mængder, der er afregnet med kunden, og de mængder, der er afregnet i engrosmarkedet. Disse differencer afregnes endeligt i forbindelse med saldoafregningen.