Hvem er markedsaktørerne?

De danske distributions- og transmissionsselskaber har i fællesskab udmøntet naturgasforsyningslovens bestemmelser i detaljerede regler for det åbne gasmarked i Danmark. I reglerne er defineret roller for følgende aktører:

Distributionsselskaber

Distributionsselskaberne distribuerer naturgas og sørger for forbrugsmåling. Distributionsselskaber kan kun drives efter bevilling. Distributionsselskabernes priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet.

Gasleverandører

Gasleverandørerne indgår forsyningsaftaler med og forsyner gasforbrugerne med naturgas. Gasleverandørerne fungerer på kommercielle betingelser. De er som udgangspunkt ikke underlagt særlovgivning, men er underlagt de almindelige konkurrenceregler.

Forsyningspligtselskaber

Forsyningspligtselskaberne er gasleverandører med særlige forpligtelser og rettigheder. Forsyningspligtselskaberne har pligt til at forsyne forbrugere inden for et afgrænset geografisk område (bevillingsområdet), som ikke ønsker en kommerciel gasleverandør. Forsyningspligtselskaber kan kun drives efter bevilling. Selskabernes priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet.

Lagerselskaber

Lagerselskaberne ejer og driver naturgaslagrene. Selskaberne kan kun drives efter bevilling. Selskabets priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet.

Transmissionsselskab

Transmissionsselskabet (Energinet.dk) ejer, driver og transporterer naturgas gennem det overordnede gastransmissionsnet fra de punkter, hvor naturgassen kommer ind i det danske gastransportsystem og frem til det enkelte distributionsselskab. Energinet.dk har herunder ansvaret for udveksling af gas med udlandet. Energinet.dk driver tillige faciliteter til kommerciel handel med naturgas (gasbørs).

Transportkunder

Transportkunderne køber transport af Energinet.dk og sørger for, at naturgassen kommercielt kommer frem til gasleverandørerne.