Samfakturering

1. Grundlag

I henhold til Bekendtgørelse nr. 691 af 1. juli 2005 skal et naturgasdistributionsselskab ”efter anmodning fra naturgasleverandører på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår give naturgasleverandører mulighed for, på naturgasdistributionsselskabernes vegne, at fakturere betaling for benyttelse af distributionsnettet og afgifter over for naturgaskunder, som har et aftaleforhold med naturgasdistributionsselskabet om transport i distributionsnettet”.

2. HMN GasNets generelle vilkår for gasleverandørens samfakturering

HMN Gasnet har følgende generelle vilkår for en gasleverandørs samfakturering:

  • Når en gasleverandør samfakturerer, skal det forstås på den måde, at gasleverandøren viderefakturerer visse ydelser på vegne af HMN Gasnet.
  • Gasleverandøren kan alene viderefakturere betaling for benyttelse af HMN Gasnets distributionssystem, energisparebidrag samt de energi- og miljøafgifter, som HMN Gasnet opkræver på vegne af staten. Andre kundebetalinger til HMN Gasnet, som f.eks. lån og serviceordninger, opkræves fortsat af HMN Gasnet direkte hos gasforbrugeren.
  • Samtlige oplysninger på HMN Gasnets kundespecifikke faktura skal fremgå af den 'samfaktura', som gasleverandøren fremsender til gasforbrugeren.
  • Gasleverandøren skal anvende samme faktureringsperioder (f.eks. acontoperioder og tidspunkt for årsopgørelse), som HMN Gasnet anvender over for den specifikke gasforbruger.
  • Leverandøren skal samfakturere alle kunder i HMN Gasnets distributionsområder, som leverandøren forsyner med gas.
  • Relationerne mellem gasforbruger og HMN Gasnet må ikke ændres af den omstændighed, at gasleverandøren foretager samfakturering. Det indebærer blandt andet, at gasforbrugeren skal rette henvendelse til HMN Gasnet i samme spørgsmål, som hvis der ikke blev foretaget samfakturering, herunder henvendelser om målervisning. Der er pligt for gasleverandøren til loyal henvisning af kunden til HMN Gasnet ved kundehenvendelser om distributionsspørgsmål.
  • Gasleverandøren hæfter over for HMN Gasnet for gasforbrugerens betaling for distributionsydelserne og overtager risikoen for, at gasforbrugeren ikke betaler. HMN GasNet har således alene et betalingsmæssigt udestående med gasleverandøren, og gasforbrugeren har alene et betalingsmæssigt udestående med gasleverandøren. Forbrugerens manglende betaling kan ikke føre til, at gasleverandøren ikke betaler for distributionsydelserne eller kan kræve gasforbrugeren afbrudt.
  • HMN GasNet sikrer sig ved sikkerhedsstillelse, at selskabet ikke påtager sig en forøget risiko ved samfaktureringen.
  • Gasleverandørens manglende betaling medfører enten restanceinddrivelse, træk på sikkerhedsstillelsen eller ophævelse af samfaktureringsaftalen.

Gasleverandørens samfakturering forudsætter, at der er indgået aftale herom mellem HMN GasNet og gasleverandøren.