Fastsættelse af brændværdi til afregningsformål

Energiforbruget hos den enkelte forbruger beregnes med udgangspunkt i det målte gasvolumen og gassens brændværdi i det område, hvor forbrugsstedet ligger.
Grundlaget for fastsættelse og kontrol af gassens brændværdi fremgår af Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdier i distributionsnettet. Se kontrolmanual (eksternt link)

For hvert overgangspunkt mellem Energinet.dks transmissionsnet og HMN GasNets distributionsnet bestemmes brændværdien på døgn- og månedsbasis. Kun brændværdien på månedsbasis anvendes til afregning. Den maksimalt tilladte fejl på afregningsbrændværdien er 2 % på årsbasis.