Reklamation

Er du utilfreds med HMN Naturgas-selskabernes håndtering af noget i forbindelse med dit kundeforhold hos os? 

Så kan du altid henvende dig til vores kundeservice på telefon 62 25 90 00 eller sende en mail til kundeservice@gasnet.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
Hvis du fortsat ikke er tilfreds med svaret fra os, kan du klage til: 
Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
e-mail: post@energianke.dk, hjemmeside: www.energianke.dk.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Ankenævnet kan i et vist omfang behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke væsentligt adskiller sig fra en klage i et privat kundeforhold.
Alternativt kan en sag indbringes for domstolene.

Private forbrugere kan desuden anvende EU-kommisionens online klageportal ved indgivelse af klage. Det er særligt relevant for kunder med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal HMN's e-mail adresse gasnet@gasnet.dk angives.

Lovvalg og værneting
Tvister mellem HMN Naturgas-selskaberne og forbrugeren afgøres efter dansk ret. Ethvert søgsmål mod HMN Naturgas-selskaberne anlægges efter retsplejelovens bestemmelser om værneting (stedlig kompetence).